Annual Report of the Information Commissioner 2016

Caibidil 4: Staitisticí

Clár Ábhar

Roinn I - Comhlachtaí Poiblí – 2017

Tábla 1: Forbhreathnú ar iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo

Tábla 2: Iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo agus a rinneadh a achomharc ina dhiaidh sin

Tábla 3: Iarratais saorála faisnéise a fuarthas, anailís de réir chineál iarratasóra

Tábla 4: Torthaí ar iarrataí Saoráil Faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí le

Tábla 5: Anailís ar iarratais ar dhéileáil earnáil na seirbhíse poiblí leo

Tábla 6: Iarratais shaorála faisnéise a fuair ranna/oifigí na státseirbhíse

Tábla 7: Iarratais saorála faisnéise a fuair údaráis áitiúla

Tábla 8: Iarratais saorála faisnéise a fuair feidhmeannacht na seirbhíse sláinte (FSS)

Tábla 9: Iarratais saorála faisnéise a fuair ospidéil dheonacha, rialaitheoirí na seirbhísí meabhairshláinte agus gníomhaireachtaí gaolmhara

Tábla 10: Iarratais saorála faisnéise a fuair comhlachtaí oideachais tríú leibhéal

Tábla 11: Iarratais saorála faisnéise a fuair comhlachtaí eile


Figiúirí do na tablaí thuas arna soláthar ag An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Grúpa Idirchaidrimh Saorála Faisnéise na nÚdarás Áitiúil, an Roinn Sláinte, Cónaidhm Náisiúnta na gComhlachtaí Saorálacha, an Grúpa Idirchaidrimh don Earnáil Ard-Oideachais agus arna dtiomsú ag Oifig an Choimisinéara Faisnéise.

Roinn II - Oifig an Choimisinéara Faisnéise - 2017

Tábla 12: Anailís ar iarratais ar athbhreithnithe a fuarthas

Tábla 13: Anailís ar chásanna athbhreithnithe

Tábla 14: Iarratais ar athbhreithnithe ar glacadh leo i 2017 - de réir comhlacht poiblí

Tábla 15: Toradh athbhreithnithe críochnaithe - comparáid trí bliana

Tábla 16: Ábhar na niarratas ar athbhreithniú ar glacadh leo – comparáid trí bliana

Tábla 17: Iarratais ar glacadh leo de réir cineáil - comparáid trí bliana

Tábla 18: Gnathfhiosruithe

Tábla 19: Iarrataí a mheastar a bheith diúltaithe de bharr nár thug comhlachtaí poiblí freagra orthu


Roinn I - Comhlachtaí Poiblí – 2017

Tábla 1: Forbhreathnú ar iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo
Tábla 1: Forbhreathnú ar iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo
Tábla 2: Iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo agus a rinneadh a achomharc ina dhiaidh sin
Tábla 2: Iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo agus a rinneadh a achomharc ina dhiaidh sin
Tábla 3: Iarratais saorála faisnéise a fuarthas, anailís de réir chineál iarratasóra
Tábla 3: Iarratais saorála faisnéise a fuarthas, anailís de réir chineál iarratasóra
Tábla 4: Torthaí ar iarrataí Saoráil Faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo
Tábla 4: Torthaí ar iarrataí Saoráil Faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo
Tábla 5: Anailís ar iarratais ar dhéileáil earnáil na seirbhíse poiblí leo
Tábla 5: Anailís ar iarratais ar dhéileáil earnáil na seirbhíse poiblí leo
Tábla 6: Iarratais shaorála faisnéise a fuair ranna/oifigí na státseirbhíse
Tábla 6: Iarratais shaorála faisnéise a fuair ranna/oifigí na státseirbhíse
Tábla 7: Iarratais saorála faisnéise a fuair údaráis áitiúla
Tábla 7: Iarratais saorála faisnéise a fuair údaráis áitiúla
Tábla 8: Iarratais um SF a fuair FSS (seachas gníomhaireachtaí áirithe a chlúdaítear i dTábla 9)
Tábla 8: Iarratais saorála faisnéise a fuair feidhmeannacht na seirbhíse sláinte (FSS) (excluding certain agencies covered in Table 9)
Tábla 9: Iarratais um SF a fuair ospidéil dheonacha, rialaitheoirí na seirbhísí meabhairshláinte agus gníomhaireachtaí gaolmhara
Table 9: FOI requests received by voluntary hospitals, mental health services regulators and related agencies
Tábla 10: Iarratais saorála faisnéise a fuair comhlachtaí oideachais tríú leibhéal
Table 10: FOI requests received by third-level education institutions
Tábla 11: Iarratais saorála faisnéise a fuair comhlachtaí eile
Table 11: FOI requests received by other bodies

Roinn II - Oifig an Choimisinéara Faisnéise - 2017

Tábla 12: Anailís ar iarratais ar athbhreithnithe a fuarthas
Table 12: Analysis of applications for review received
Tábla 13: Anailís ar chásanna athbhreithnithe
Table 13: Analysis of review cases
Tábla 14: Iarratais ar athbhreithnithe ar glacadh leo i 2017 - de réir comhlacht poiblí
Table 13: Applications for review accepted in 2016
Tábla 15: Toradh athbhreithnithe críochnaithe - comparáid trí bliana
Table 15: Outcome of completed reviews - 3-year comparison
Tábla 16: Ábhar na niarratas ar athbhreithniú ar glacadh leo – comparáid trí bliana
Table 16: Subject matter of review applications accepted - 3-year comparison
Tábla 17: Iarratais ar glacadh leo de réir cineáil - comparáid trí bliana
Table 17: Applications accepted by type - 3-year comparison
Tábla 18: Gnathfhiosruithe
Table 18: General enquiries
Tábla 19: Iarrataí a mheastar a bheith diúltaithe de bharr nár thug comhlachtaí poiblí freagra orthu
Table 19: Deemed refusals due to non-reply by public bodiesback to top