Annual Report of the Information Commissioner 2016

Caibidil 1: An bhliain faoi athbhreithniú

Clár Ábhar

Do cheart chun faisnéis a fháil

Saoráil Faisnéise

Leis an Acht SF 2014 foráiltear do cheart ginearálta rochtana ar thaifid atá i seilbh comhlachtaí poiblí, agus foráiltear leis freisin gur chóir taifid a scaoileadh, ach amháin má tá siad díolmhaithe. Tugann an tAcht an ceart do dhaoine faisnéis phearsanta fúthu féin atá i seilbh comhlachtaí poiblí a cheartú nó a nuashonrú, agus tugann sé an ceart do dhaoine cúiseanna a fháil do na breitheanna atá déanta ag comhlachtaí poiblí, nuair a théann na breitheanna sin i bhfeidhm go díreach orthu.

An príomhról atá ag Oifig an Choimisinéara Faisnéise ná athbhreithnithe neamhspleácha a dhéanamh ar bhreitheanna a thugann comhlachtaí poiblí ar iarrataí SF, i gcás go mbíonn baill den phobal míshásta le freagairtí ar na hiarrataí sin. Mar Choimisinéir Faisnéise, tá ról eile agam maidir le tráchtaireachtaí ar oibriú praiticiúil an Achta a athbhreithniú agus a fhoilsiú.

Baineann an tAcht SF le gach comhlacht atá de réir an tsainmhínithe ar chomhlacht poiblí in Alt 6(1) den Acht (ach amháin má tá díolúine nó leathdhíolúine acu go sonrach faoi fhorálacha Alt 42 nó Sceideal 1 den Acht). Cuimsítear comhlachtaí ar nós Ranna agus Oifigí Rialtais, údaráis áitiúla, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, ospidéil dheonacha agus ollscoileanna. Nuair a bhunaítear comhlachtaí poiblí nua, beidh siad faoi réir SF go huathoibríoch, ach amháin má tá díolúine acu go sonrach trí ordú ón Aire.

Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol (RFC)

Le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol) 2007 go 2014, cuirtear bealach eile rochtana ar fáil do dhaoine a dteastaíonn faisnéis comhshaoil uathu. Baineann an ceart rochtana faoi na Rialacháin RFC le faisnéis comhshaoil atá i seilbh údaráis phoiblí. An príomhról atá ag an gCoimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil ná breitheanna a thugann údaráis phoiblí faoi iarrataí ar fhaisnéis comhshaoil a athbhreithniú. Tá an dá chóras rochtana neamhspleách ar a chéile go dlíthiúil, mar atá na róil atá agam mar Choimisinéir Faisnéise agus Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil.

Faisnéis earnála poiblí a athúsáid

Le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid) 2015, (I.R. Uimh. 525 de 2015), foráiltear go bhfuil an Coimisinéir Faisnéise ainmnithe mar an Coimisinéir Achomhairc. Agus an scéal amhlaidh, is féidir le m’Oifig athbhreithniú a dhéanamh ar bhreitheanna a thugann comhlachtaí poiblí maidir le hiarrataí a dhéantar faoi na Rialacháin chun faisnéis earnála poiblí a athúsáid, lena n-áirítear breitheanna ar tháillí agus ar choinníollacha a fhorchuirtear ar a leithéid d’fhaisnéis a athúsáid.

Réamhrá

I dTuarascáil Bhliantúil 2016 uaim, bhí áthas orm a thuairisciú go raibh méadú suntasach i líon na n-athbhreithnithe a chuir m’Oifig i gcrích sa bhliain roimhe agus i gcéatadán na n-athbhreithnithe a cuireadh i gcrích laistigh de cheithre mhí, d’ainneoin méadú suntasach ar an éileamh dár seirbhísí.

Tá áthas orm arís a thuairisciú go raibh éachtaí suntasacha breise againn sa tréchur in 2017. Cé go raibh an t-éileamh fós ag méadú, fós féin bhí méadú 16% againn ar líon na n-athbhreithnithe a cuireadh i gcrích, agus méadú ar chéatadán na n-athbhreithnithe a cuireadh i gcrích laistigh de cheithre mhí go 63%, an céatadán is airde riamh. Ó 2013 i leith nuair a thosaigh mé san Oifig, tá beagnach a dhá oiread athbhreithnithe curtha i gcrích, agus tá céatadán na n-athbhreithnithe a cuireadh i gcrích laistigh de cheithre mhí méadaithe faoi 37%. Tuairiscím a thuilleadh sonraí ar éachtaí athbhreithnithe 2017 uainn níos déanaí sa chaibidil seo.

Tá áthas ar leith orm a thuairisciú gur baineadh amach an feabhsú tréchuir ag an am céanna is a bhí m’Oifig leathbhealach trí phróiseas suntasach athraithe. Le linn na bliana, leanamar linn ag forbairt na gcóras agus na bpróiseas atá againn de réir an Phlean Straitéisigh atá againn, agus rinneamar dul chun cinn suntasach maidir lenár gcóras TFC a chur i bhfeidhm. Mar shampla, tá córas nua bainistíochta cáipéisí i bhfeidhm anois, agus tá obair ag dul ar aghaidh ar chóras nua bainistíochta cáis a fhorbairt don dá Oifig.

Bhí áthas orm freisin go raibh an deis agam suíomhanna gréasáin nua a sheoladh don dá Oifig ag deireadh 2017. Tá dearadh níos glaine ag na suíomhanna gréasáin agus tá sé níos éasca nascleanúint a dhéanamh orthu. Tá feabhsú suntasach déanta againn freisin ar inrochtaineacht an dá shuímh. Leis na suíomhanna, cuirtear próiseas iarratais ar líne níos éifeachtaí ar fáil freisin. Is cosúil go gcuirfear fáilte roimhe sin ag an bpobal i gcoitinne, agus an líon suntasach iarratais a fhaighimid ar an gcaoi sin á chur san áireamh.

Lean m’Oifig ar aghaidh maidir le nótaí treorach a fhorbairt agus a fhoilsiú le linn 2017. Glacadh go han-mhaith leo agus tuigim gur acmhainn luachmhar anois iad d’Oifigí dár leithéid thar lear. Leanfaimid linn inár n-iarrachtaí chun an tacaíocht a chuirimid ar fáil do chomhlachtaí poiblí agus d’úsáideoirí an Achta go ginearálta a leathadh, trí thopaicí ábhartha eile a mbeadh tairbhe ann iad a fhoilsiú a aithint.

Lasmuigh d’fhoilsiú na nótaí treorach, tá m’Oifig ag déanamh scrúdú ar bhealaí chun tacaíocht agus cabhair bhreise a chur ar fáil do chomhlachtaí poiblí d’fhonn cáilíocht na cinnteoireachta a fheabhsú go ginearálta. Nuair a bhíomar ag plé an tsoláthair buiséid a bhí uainn in 2018 leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, d’iarramar leithdháileadh sonrach chun an clár For-rochtana a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Tá áthas orm a thuairisciú gur glacadh lenár n-iarratas agus go bhfuil plean gníomhaíochta á fhorbairt againn agus mé á scríobh seo maidir leis an leibhéal agus leis an gcineál caidrimh atá againn le comhlachtaí poiblí a fheabhsú. Beidh sé á chur i bhfeidhm níos déanaí in 2018. Beidh mé ag cíoradh topaicí féideartha le haghaidh imscrúdú, de bhun na gcumhachtaí atá agam faoi alt 44 den Acht, chun dul i ngleic le saincheisteanna sistéamacha is cúram dúinn.

Tugadh isteach reachtaíocht Saorála Faisnéise den chéad uair in Éirinn in 1998. Le comóradh fiche bliain na reachtaíochta cinniúnaí sin a cheiliúradh, bhí mé i m’óstach do chomhdháil leath lae in Aibreán 2018. Ag an gcomhdháil sin, rinne mé machnamh ar thionchar SF in Éirinn agus ar an méid a chuidigh sé le hathchóiriú na seirbhíse poiblí. Tugadh an tAcht reatha isteach in 2014. I gCaibidil 2, tugaim tuairisc ar roinnt saincheisteanna ar tháinig m’Oifig orthu maidir le hoibriú an Achta 2014. Creidim gur tráthúil é anois athbhreithniú a dhéanamh ar an Acht. Níos déanaí sa Tuarascáil seo, aibhsím roinnt breitheanna inspéise a d’eisigh m’Oifig, agus i gCuid II, tuairiscím ar an ról atá agam mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil.

Peter Tyndall
An Coimisinéir Faisnéise
An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil

Mhéadaigh líon na gcásanna a cuireadh i gcrích faoi 93% ó 2013, mo chéad bhliain san Oifig

Forbairtí Oifige in 2017

Dul chun cinn ar chórais TFC

In 2017 sheolamar na suíomhanna gréasáin nua OIC agus OCEI uainn. Cuireann na suíomhanna sin seirbhísí feabhsaithe ar líne ar fáil do bhaill an phobail agus dár bpáirtithe leasmhara araon. Agus na suíomhanna gréasáin nua á bhforbairt againn, bhí a fhios againn go mbíonn cuairteoirí ag súil leis an taithí úsáideora chéanna agus iad ag déileáil leis an tseirbhís phoiblí is a bheadh acu ag déileáil le seirbhísí eile amhail an earnáil mhiondíola. Mar sin, dhíríomar ar shuíomhanna gréasáin a chur ar fáil atá slán, iontaofa agus éasca le húsáid. Ar an dá shuíomh, cuimsítear tairseach ar líne a chuireann áis thapa éifeachtúil ar fáil chun iarratais ar athbhreithniú agus achomhairc ar líne a chur isteach. Cuirtear áiseanna tapa slána ar fáil freisin orthu chun sonraí agus cáipéisí a thraschur chugainn. Eochairghné den dá shuíomh gréasáin is ea áis feabhsaithe chuardaigh. Acmhainn úsáideach is ea iad d’iarrthóirí agus do chinnteoirí araon. Leanfaimid linn ag dul i dteagmháil lenár bpáirtithe leasmhara lena chinntiú go sásaíonn na háiseanna ar líne na riachtanais atá acu.

Tá feidhmiú na coda eile dár bplean athnuachana agus feabhsaithe TFC ag leanúint ar aghaidh. Tá obair shuntasach déanta lena chinntiú go n-éiríonn linn leas a bhaint as teicneolaíochtaí nua chun seirbhís do chustaiméirí agus bainistíocht faisnéise níos fearr a chur ar fáil. In 2017, chuireamar córas nua bainistíochta cáipéise i bhfeidhm chun taifid nach mbaineann le cás go príomha a bhainistiú. Rinneamar dul chun cinn suntasach freisin maidir le córas nua bainistíochta cáis a fhorbairt. Leis an dá chóras nua sin, éascófar digitiú na seirbhísí, nuair is cuí, agus uathoibriú na ngnáth-thascanna, rud a thacóidh le seachadadh seirbhíse a bheidh níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla. Táimid ag tnúth leis an gclár fairsing oibre maidir lenár gcórais TF a nuashonrú a chur i gcrích in 2018.

Ghlacamar le 86% de na hiarratais ar fad mar athbhreithnithe - ardú ó 74% in 2015

Ábhar treorach

Le linn 2017, lean m’Oifig linn ag foilsiú sraith de Nótaí Treorach a bhaineann leis an Acht SF. Cuireann na Nótaí tráchtaireacht ar fáil maidir le forálacha éagsúla den Acht SF a mhíniú. Mínítear iontu an cur chuige a thógann m’Oifig maidir le forálacha a chur i bhfeidhm, agus tugtar samplaí de roinnt de na breitheanna uaimse agus ó mo réamhtheachtaithe. Cuimsítear tagairtí do bhreitheanna ábhartha cúirte sna Nótaí freisin.

Go háirithe in 2017, d’fhoilsigh m’Oifig Nótaí Treorach maidir leis an díolúine ar fhaisnéis phearsanta (alt 37) agus an fhoráil a bhaineann i gcás go mbíonn achtachán maidir le neamhnochtadh taifead (alt 41).

Foilsíodh Nótaí Treorach freisin maidir le forálacha nós imeachta san Acht SF. D’fhoilsíomar Nóta ar fheidhmiú alt 27 den Acht, a bhaineann le táillí agus muirir faoi SF. D’fhoilsíomar freisin Nótaí ar alt 38 den Acht maidir leis na nósanna imeachta atá le leanúint i gcásanna áirithe a bhaineann le tríú páirtithe. In 2016, chuir ionadaithe na Ranna Rialtais in iúl go gcuirfidís fáilte ar leith roimh Nótaí Treorach maidir le hailt 27 agus 38. Tá áthas orm go bhfuil na Nótaí sin foilsithe anois.

Tá a fhios agam go gceapann cinnteoirí i gcomhlachtaí SF gur acmhainn úsáideach iad na Nótaí Treorach. Tá súil agam go mbaineann gach úsáideoir SF, iarrthóirí san áireamh, leas as na Nótaí Treorach. Leanfaidh m’Oifig ar aghaidh ag forbairt na Nótaí Treorach uainn agus tá súil agam go bhfoilseoimid tuilleadh treoracha in 2018, lena n-áirítear Nótaí faoin bhforáil a bhaineann le taifid nach bhfuil ann nó nach féidir teacht orthu (alt 15(1)(a)), na cineálacha taifead atá eisiata ó scóip an Achta (alt 42) agus breithniú ar thástáil leas an phobail atá in an-chuid de na forálacha díolúine.

Foilsíonn m’Oifig freisin Ceisteanna Samplacha do chomhlachtaí SF ina leagtar amach na ceisteanna a d’fhéadfadh a bheith ábhartha nuair a dhéanaim athbhreithniú ar bhreith a thugann comhlacht poiblí. Rinneadh athbhreithniú agus nuashonrú ar na Ceisteanna Samplacha in 2017. Cé gur beartaíodh iad le húsáid ag foireann m’Oifige go príomha, tá súil agam go gcuirfidh siad cabhair bhreise ar fáil do chomhlachtaí SF. Trína bhfoilsiú, cabhrófar leis na comhlachtaí maidir leis an gcinnteoireacht a dhéanann siad agus maidir le nod a thabhairt dóibh faoin méid a theastaíonn ó m’Oifig le linn athbhreithnithe.

ó chomhlacht poiblí
“Thank you for all the work and time you put into this review. Your assistance and understanding is much appreciated.”

An tAcht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014

Leis an Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014, tugtar isteach dualgas dearfach ar chomhlachtaí poiblí aird chuí a thabhairt ar chearta an duine agus saincheisteanna comhionannais. Tá cur chuige réamhghníomhach glactha ag m’Oifig maidir leis an dualgas sin a chur i bhfeidhm. Tá grúpa oibre foirne curtha ar bun againn. Reáchtáil an grúpa oibre sin ceardlann ar chearta an duine agus comhionannas, agus bhuail siad le Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas. Tá an grúpa oibre sin i mbun an phróisis chun gach feidhm atá ag m’Oifig a aithint, agus na saincheisteanna maidir le cearta an duine agus an comhionannas a mheas i gcomhthéacs na bhfeidhmeanna sin. Aithneoidh sé freisin na beartais agus na nósanna imeachta atá ann chun tabhairt faoi na saincheisteanna sin. Molfaidh sé plean gníomhaíochta ansin chun an dualgas a chur i bhfeidhm, de bhun na dtorthaí a fhaigheann siad. Tá fonn orm a chinntiú go mbeidh dualgas na hearnála poiblí ina chuid lárnach den chaoi a n-oibríonn m’Oifig.

Maidir leis sin, tá m’Oifig tiomanta do sheirbhís a chur ar fáil dá cliaint a léiríonn meas ar chearta an duine agus ar an gceart go gcaithfear go cothrom leo. Baineann sin an méid céanna leis an gcaoi a n-idirghníomhaímid lenár bhfoireann féin, toisc go bhfuil sé riachtanach ó thaobh timpeallacht shláintiúil oibre a chothú a chuireann an caidreamh, oscailteacht agus dínit san ionad oibre chun cinn. Leagtar béim ar an gcur chuige atá againn lenár gcroíluachanna eagraíochtúla, is iad sin neamhspleáchas, fócas ar chustaiméirí agus cothroime. Tá na luachanna sin soiléir ón gcultúr atá inár nOifig agus ónár mbeartais agus nósanna imeachta inmheánacha. Bhíomar réamhghníomhach freisin maidir le hoiliúint a chur ar fáil dár bhfoireann maidir le cearta an duine agus an comhionannas.

Fógraí reachtúla a eisíodh chuig comhlachtaí poiblí

D’eisíomar 12 fógra reachtúla chuig comhlachtaí poiblí chun comhlíonadh a éileamh - ísliú ó 17 in 2016

Fógraí arna n-eisiúint faoi Alt 23 den Acht SF

I gcás go mbeartaíonn comhlacht poiblí diúltú d’iarraidh, diúltú iomlán nó leathdhiúltú, caithfidh siad ráiteas faoi chúiseanna na ndiúltaithe a thabhairt don iarrthóir, lena n-áirítear,

 • aon fhoráil den Acht SF ar diúltaíodh an iarraidh dá bonn,
 • torthaí maidir le haon saincheist ábhartha a bhaineann leis an mbreith, agus
 • sonraí aon ábhar a bhaineann le leas an phobail arna gcur san áireamh chun críocha na breithe.

Ní leor é go ndéanfadh comhlacht athleagan simplí d’fhocail na ndíolúintí ar leith ar braitheadh orthu. Ba chóir go léireodh ráiteas ar chúiseanna an nasc, arna thacú ag bonn réasúnaíochta, idir an bhreith agus torthaí an chinnteora ar shaincheisteanna ábhartha.

I gcás nach gceapann m’Oifig gur leor an ráiteas ar na cúiseanna, tá sé de dhualgas orm, faoi alt 23, a ordú do cheann an chomhlachta ráiteas a chur ar fáil ina mbeidh aon fhaisnéis bhreise maidir leis na cúrsaí thuas atá i gcumhacht nó riail an chinn.

In 2017, d’eisíomar fógraí faoi alt 23 chuig cinn na gcomhlachtaí poiblí seo a leanas:

 • An Roinn Coimirce Sóisialaí
 • FSS
 • Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
 • Comhairle Contae Dhún na nGall
 • Óglaigh na hÉireann
 • Bord Iascaigh Mhara
 • Ollscoil Luimnigh

I ngach cás, cheapamar gur theip ar an mbreith bhunaidh agus/nó breith an athbhreithnithe inmheánaigh ceanglais an Achta SF a chomhlíonadh, agus d’iarramar ráiteas níos mionsonraithe ón gcomhlacht poiblí.

Fógraí arna n-eisiúint faoi alt 45 den Acht SF

Faoi alt 45, is féidir liom iarraidh ar chomhlacht poiblí aon fhaisnéis atá ina sheilbh nó faoina smacht a chur ar fáil dom, má cheapaim go bhfuil sé ábhartha chun críocha athbhreithnithe. Freagraítear formhór mór na n-iarrataí a dhéanann m’Oifig ar fhaisnéis a bhaineann le hathbhreithnithe laistigh den achar ama a shonraítear ina leithéid d’iarrataí. Faraor, áfach, uaireanta bíonn orm na cumhachtaí reachtúla atá agam faoi alt 45 a chur i bhfeidhm chun freagra a fháil. Tá sé tábhachtach go gcomhlíonann comhlachtaí poiblí na hachair ama sin a leagtar amach ag m’Oifig, toisc go gcuireann moilleanna isteach ar an gceanglas atá orainn breitheanna a eisiúint a luaithe is féidir agus, a mhéid is indéanta, laistigh de cheithre mhí ón iarratas ar athbhreithniú a fháil.

Le linn na bliana, d’eisigh m’Oifig cúig fhógra faoi alt 45; ceann amháin an comhlacht chuig an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Ospidéal Ollscoile na Trócaire, an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais, Comhairle Contae Chill Dara agus Seirbhís Príosún na hÉireann. Tá tuilleadh sonraí tugtha agam ar gach cás thíos.

chart 1
An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Ar an 7 Márta 2017, iarradh ar an Roinn cóipeanna dá dtaifid ábhair a bhain leis an athbhreithniú a chur ar fáil. Níorbh fhéidir dul ar aghaidh leis an athbhreithniú gan an fhaisnéis a iarradh. Theip ar an Roinn an fhaisnéis a iarradh a chur ar fáil laistigh den achar ama dhá seachtaine a tugadh dóibh, d’ainneoin meabhrúchán fóin agus ríomhphoist. Ar an 28 Márta, d’eisíomar fógra faoi alt 45 chuig Ard-Rúnaí na Roinne agus cuireadh an fhaisnéis ábhartha ar fáil dhá lá ina dhiaidh sin.

Ospidéal Ollscoile na Trócaire

Scríobh m’Oifig chuig an Ospidéal ar an 2 Samhain 2016. D’iarramar ar an Ospidéal aighneacht a dhéanamh ar an mbonn gur bheartaigh siad táille cuardaigh agus aisghabhála a ghearradh ar an iarratasóir le haghaidh rochtain ar thaifid. De réir na nósanna imeachta athbhreithnithe doiciméadaithe agus foilsithe, leagadh síos spriocdháta dhá seachtaine le haghaidh an fhreagra.

Ag cuimhneamh ar na saincheisteanna a tháinig aníos san athbhreithniú, cheapamar nárbh fhéidir linn leanúint ar aghaidh gan freagra ar an iarraidh uainn. Ó ba rud é nach bhfuarthas aon fhreagra, d’eisíomar fógra alt 45 chuig Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin an Ospidéil ar an 25 Eanáir 2017, inar éilíodh go mbeadh an fhaisnéis linn laistigh de sheacht lá. D’imigh an spriocdháta sin gan aon fhreagra a fháil. Ar an 6 Feabhra 2017, áfach, dúirt an tOspidéal leis an Oifig seo gur bheartaigh sé gan aon táille a ghearradh.

Ospidéal Náisiúnta Máithreachais

Ar an 11 Meán Fómhair 2017, scríobh an t-oifigeach imscrúdaithe chuig an Ospidéal ag lorg faisnéise maidir leis nacuardaigh a rinne sé chun na taifid a bhí á lorg ag an iarratasóir a aimsiú. Iarradh ar an Ospidéal freagra a thabhairt faoin 25 Meán Fómhair 2017, agus cuireadh comhairle air freisin maidir le forálacha alt 45 den Acht SF. Ar an lá a bhí an freagra le bheith istigh, chuaigh an tOspidéal i dteagmháil le m’Oifig agus dúirt sé nach raibh sé in ann an freagra a thabhairt go fóill ó ba rud é, go príomha, go raibh ball foirne ar shaoire bhliantúil. D’ainneoin roinnt teachtaireachtaí eile, níor cuireadh an fhaisnéis ábhartha ar fáil. Ar deireadh, d’eisíomar fógra 45 chuig Máistir an Ospidéil ar an 6 Deireadh Fómhair 2017. Iarradh ar an Máistir an fhaisnéis ábhartha a chur ar fáil faoin 13 Deireadh Fómhair 2017.

Ar an lá a bhí an freagra le bheith istigh, áfach, chuaigh ionadaithe dlíthiúla an Ospidéil i dteagmháil le m’Oifig agus d’iarr siad síneadh ama. Cé gur tugadh an síneadh sin, ó ba rud é go raibh ionadaithe dlíthiúla an Ospidéil díreach tar éis treoracha a fháil, cuireadh i leith an Ospidéil gur cosúil nach raibh sé dáiríre faoi na dualgais reachtúla a bhí air faoi SF. Cuireadh in iúl don Ospidéal freisin gur cuireadh isteach ar chumas na hOifige seo achair ama reachtúla maidir le hathbhreithnithe a shásamh de bharr gur theip ar an Ospidéal freagra a thabhairt ar iarrataí uainn. Fuarthas freagra ar deireadh ón Ospidéal ar an 19 Deireadh Fómhair 2017, ceithre seachtaine i ndiaidh an spriocdháta tosaigh.

Comhairle Contae Chill Dara

Ghlac m’Oifig le hiarratas ar athbhreithniú ar bhonn diúltú measta ón gComhairle d’iarraidh SF an iarratasóra, faoi alt 19 den Acht SF. Ar an 5 Nollaig 2016, scríobhamar chuig an gComhairle agus d’iarramar uirthi litir a eisiúint chuig an iarrthóir inar leagadh amach an seasamh a bhí aici maidir leis na taifid a bhí á lorg. Theip ar an gComhairle an litir a eisiúint laistigh den achar ama dhá seachtaine a tugadh, agus theip uirthi aon rud a dhéanamh i ndiaidh meabhrúcháin bhreise é sin a dhéanamh.

Ar an 18 Eanáir 2017,d’eisíomar fógra alt 45 chuig Príomh-Fheidhmeannach na Comhairle, inar éilíodh an fhaisnéis a chur ar fáil laistigh de sheacht lá. Eisíodh freagra chuig an iarratasóir ar an 1 Feabhra 2017, breis is sé seachtaine tar éis an spriocdháta tosaigh le haghaidh freagra.

Seirbhís Príosún na hÉireann

Ar an 16 Eanáir 2017, scríobh an t-oifigeach imscrúdaithe chuig Seirbhís Príosún na hÉireann (SPÉ) agus d’iarr sé sonraí a bhain leis na cuardaigh a rinne sí na taifid a bhí á lorg ag an iarratasóir a aimsiú. Bhí freagra le bheith istigh faoin 30 Eanáir. D’ainneoin roinnt meabhrúchán, theip ar SPÉ na sonraí a iarradh a chur ar fáil. Ar an 15 Feabhra 2017, d’eisigh m’Oifig fógra faoi alt 45 chuig Ard-Stiúrthóir SPÉ. Fuarthas freagra ar an iarraidh chuardaigh ar an 30 Márta 2017, dhá mhí tar éis an spriocdháta tosaigh le haghaidh freagra.

Eochairstaitisticí SF na bliana

Tá roinnt eochairshonraí ar úsáid SF in 2017 curtha isteach agam thíos. Cuirtear miondealú níos mionsonraithe ar fáil i gCaibidil 4.

Ba mhaith liom obair na bpríomh-ghníomhaireachtaí a bhailíonn staitisticí le cur sa Tuarascáil Bhliantúil uaim a aithint. Den chuid is mó, cuirtear an fhaisnéis ábhartha ar fáil do m’Oifig go pras, ach tá roinnt eisceachtaí ann faraor.

I dTuarascáil Bhliantúil 2015 uaim, thuairiscigh mé go raibh an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt an-mhall maidir lena staitisticí SF a chur isteach don bhliain sin. Bhí an Roinn mall in 2016 freisin, agus bhí TUSLA mall freisin. Cé gur cuireadh figiúirí ar fáil le haghaidh 2016 ar deireadh, scríobh m’Oifig chuig an dá chomhlacht ar aon nós agus chuireamar an dualgas atá orthu tuairiscí tráthúla a dhéanamh ar staitisticí SF i gcuimhne dóibh. É sin nó, mar a mhínigh m’Oifig, níorbh fhéidir linn an méid gníomhaíochta SF a bhí ann sa bhliain a shonrú go cruinn. Is ábhar frustrachais mar sin é gur theip ar an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus TUSLA araon staitisticí a chur ar fáil roimh na spriocdhátaí ar leith a bhí leagtha síos ag m’Oifig agus ag an Láraonad Beartais (LB) araon.

Mar fhreagra ar iarraidh le haghaidh soiléiriú ar an moill, mhínigh TUSLA gur dhírigh sé ar é féin a bhunú mar Ghníomhaireacht náisiúnta atá tiomanta do thacú le leanaí agus le teaghlaigh, agus an Ghníomhaireacht a chur ar bhonn inbhuanaithe, ó bunaíodh é in 2014. Dúirt sé gurbh éigean brath ar an FSS chun roinnt den tacaíocht chorparáideach a chur ar fáil don Ghníomhaireacht ag an am sin trí mheabhrán tuisceana. Dúirt sé gur thosaigh sé próiseas in 2017 i roinnt eochair-réimsí chun acmhainneacht inmheánach chorparáideach na Gníomhaireachta a fhorbairt, ós rud é nach raibh foirm agus ábhar an tsocraithe leis an FSS ag cur an tacaíocht chorparáideach riachtanach ar fáil dó. Dúirt sé go bhfuil clár suntasach oibre i gceist leis sin chun samhail oibriúcháin atá oiriúnach don fheidhm maidir le seachadadh na gceanglas reachtúil SF a athbhreithniú agus a chur i bhfeidhm.

Chuir an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt freagra ar fáil freisin. Dúirt sí, i bhfianaise ardú mór leanúnach a bheith ar iarrataí SF le roinnt blianta anuas, go raibh súil aici córais TF a úsáid ar bhealach níos fearr le cabhrú le torthaí staitistiúla tráthúla a chur ar fáil, agus tá súil aici an t-ardán ‘Tógáil le Roinnt’ a úsáid in 2018.

Fáiltím roimh an ngealltanas atá tugtha ag an dá chomhlacht na moilleanna maidir le torthaí staitistiúla tráthúla a sheachaint amach anseo.

Rinneadh 33,979 iarraidh chuig comhlachtaí poiblí ar an iomlán in 2017

Líon na n-iarrataí SF ar chomhlachtaí poiblí 2008 – 2017

Fuarthas 33,979 iarraidh ag comhlachtaí poiblí in 2017. Is ionann sin agus méadú 11% ar 2016. Léiríonn an méadú suntasach san úsáid ó 2014 i leith an tionchar atá ag an Acht 2014 ar chúrsaí. Mar is léir anseo, mhéadaigh figiúr iomlán úsáide bliantúil faoi thrí beagnach thar na naoi mbliana dheireanacha, agus mhéadaigh an ghníomhaíocht ó 2014 (an bhliain dheireanach iomlán ina raibh feidhm ag Achtanna 1997/2003 amháin) faoi 67%.

Ar ndóigh, bíonn dúshláin áirithe i gceist do chomhlachtaí poiblí mar thoradh ar an éileamh méadaithe sin. I gCaibidil 2, pléim gur cosúil go bhfuil ag teip ar roinnt comhlachtaí an t-éileamh méadaithe a chomhoiriúnú le méadú comhfhreagrach i leithdháileadh na n-acmhainní chun iarrataí SF a phróiseáil. Go deimhin, luaim go bhfuil líon iomlán na n-iarrataí a cuireadh ar aghaidh go dtí 2018 ag comhlachtaí poiblí 7,182. Is ionann sin agus méadú 19% ar 2017.

Na deich gcomhlacht a fuair an méid is mó iarrataí le linn 2017

Mhéadaigh líon na n-iarrataí SF a rinneadh chuig comhlachtaí poiblí faoi 67% ó tugadh steach an tAcht 2014

Miondealú earnála ar iarrataí SF chuig comhlachtaí poiblí
 • Thaifead an chuid is mó Ranna Rialtais méadú ar líon na n-iarrataí SF a rinneadh in 2017, 12% ar an meán. Thaifead líon beag comhlachtaí laghdú ar ghníomhaíocht SF.
 • Mhéadaigh iarrataí chuig an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta ó 163 in 2016 go 253 in 2017. B’ionann sin agus méadú 55%.
 • Bhí méadaithe faoi 25%, 29% agus 36% ag Roinn an Taoisigh, an Roinn Cosanta agus an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi seach.
 • Thaifead an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála méadaithe faoi 22%.
 • Mhéadaigh líon iomlán na n-iarrataí chuig údaráis áitiúla faoi 12% ar an meán. Thaifead Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhairle Contae Laoise agus Comhairle Contae Chill Dara méadaithe bliantúla faoi 29%, 55% agus 58% faoi seach.
 • Thaifead RTÉ méadú faoi 32% ar an bhfigiúr ó 2016.
 • Mhéadaigh líon na n-iarrataí chuig an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre ó 33 in 2016 go 123 in 2017.
 • Mhéadaigh líon na n-iarrataí a fuair Bonneagar Iompair Éireann ó 42 in 2016 go 110 in 2017.
 • Thaifead an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh laghdú 28% i líon na n-iarrataí le linn na bliana.
 • Thaifead earnáil na nOspidéal Deonach méadú de bheagnach 7% i rith na bliana. Mhéadaigh iarrataí chuig Ospidéal San Séamas faoi 34% agus chuig an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais faoi 42% i rith na bliana áfach.
 • Thaifead TUSLA méadú 22% ar fhigiúr 2016.
An cineál iarrata chuig comhlachtaí poiblí

Níl mórán difríochtaí ann i miondealú na n-iarrataí faoin gceannteideal seo le blianta beaga anuas.

Bhain 87% de na hiarrataí a rinneadh chuig an earnáil shláinte le rochtain ar fhaisnéis phearsanta

Ní nach ionadh go bhfuil an líon is mó iarrataí ar fhaisnéis phearsanta ag an earnáil shláinte, is é sin 87%. Bhí 92% de na hiarrataí ar fad a fuair TUSLA i rith na bliana le haghaidh rochtain ar fhaisnéis phearsanta.

Is é 81% an figiúr do líon na n-iarrataí le haghaidh rochtain ar fhaisnéis neamhphearsanta in údaráis áitiúla.

Ba ar rochtain ar fhaisnéis neamhphearsanta a bhí 56% de na hiarrataí go léir a rinneadh chuig Ranna Rialtais agus comhlachtaí Stáit sa bhliain.

Catagóir an iarrthóra chuig comhlachtaí poiblí

Tá na cairteacha a bhaineann leis an ‘iarrthóir’ agus an ‘ráta scaoilte’ beagnach mar an gcéanna le cairteacha anuraidh.

Rátaí scaoilte ag comhlachtaí poiblí

Thug comhlachtaí poiblí 7,182 iarraidh ar aghaidh go 2018, méadú 19% ar 2017

Cásualach Oifig an Choimisinéara Faisnéise

Féadtar iarratas ar athbhreithniú a dhéanamh chuig m’Oifig ag iarrthóir nach bhfuil sásta le breith a thug comhlacht poiblí faoi iarraidh SF. Bíonn na breitheanna a thugann m’Oifig tar éis athbhreithnithe ina cheangal dlí, agus is féidir iad a achomharc chun na hArd-Chúirte ar phointe dlí amháin.

Iarratais chuig OCF 2015 – 2017

Sa phlean gnó a bhí ag m’Oifig le haghaidh 2017, leagadh amach cuspóir maidir le hiarratais ar athbhreithniú a dheimhniú agus a ghlacadh laistigh de dheich lá oibre. Tá áthas orm a thaifeadadh anseo gur chomhlíon 97% de gach iarratas a próiseáladh in 2017 an cuspóir sin.

Luaigh mé i dtuarascálacha eile roimhe seo go nglactar le níos lú iarratas gach bliain ná a fhaightear, mar gheall ar thosca áirithe ar nós iarratais a chur isteach róluath. Tá méadú suntasach ann le trí bliana anuas, áfach, ar chéatadán bliantúil na n-iarratas a nglactar leo ag m’Oifig i gcomparáid leis an méid a fuarthas. Glacadh le 74% d’iarratais mar athbhreithnithe in 2015, agus le 86% in 2017.

Cé go bhfuil sé deacair a bheith críochnúil faoi chúiseanna an mhéadaithe in iarratais ar glacadh leo, is cosúil go bhfuil feabhas seasta ag teacht ar an tuiscint maidir leis an bpróiseas SF go ginearálta

Ghlacamar le 497 iarratas ar athbhreithniú in 2017, méadú 12% ar 2016

Ábhar na n-iarratas ar athbhreithniú ar ghlac an OCF leo

Bhain 94% de na 497 iarratas ar ghlac m’Oifig leo in 2017 le comhlachtaí poiblí a dhiúltaigh rochtain (diúltú iomlán nó leathdhiúltú) ar gach taifead, nó cuid acu, a bhí á lorg. Sin an figiúr céatadáin is airde arna thaifeadadh ag m’Oifig le deich mbliana anuas faoin gceannteideal sin. Lasmuigh de ‘Táillí’, tá na ceannteidil eile ag na rátaí is ísle riamh.

Céatadán na n-iarratas ar ghlac OCF leo de réir cineáil 2015 – 2017

Léiríonn iarratas a thaifeadtar de réir ‘cineál’ má tá an t-iarratasóir ag lorg rochtana ar thaifid atá pearsanta, neamhphearsanta, nó meascán den dá chineál. Léiríonn taifid ó na deich mbliana dheireanacha nach bhfuil mórán éagsúlachta ann maidir leis na figiúirí céatadáin a bhaineann le cineál.

Torthaí na n-athbhreithnithe ag OCF in 2017

Rinne m’Oifig athbhreithniú ar 502 breith ó chomhlachtaí poiblí in 2017. Ba é sin 16% níos mó ná líon na mbreitheanna a athbhreithníodh in 2016, 55% níos mó ná an t-iomlán le haghaidh 2015 agus 93% níos mó ná an t-iomlán le haghaidh 2013, nuair a thosaigh mé san Oifig ar dtús.

Bhain ár n-athbhreithnithe le 113 comhlacht poiblí - thuas ó 77 comhlacht in 2013

Socruithe agus aistarraingtí

Go minic, déantar iarratais a shocrú nó a aistharraingt mar thoradh ar idirghabháil ó m’Oifig. Tarlaíonn sin, mar shampla, nuair a thugtar míniú níos mionsonraithe ar bhreith d’iarratasóir ag an gcomhlacht poiblí, nó scaoiltear taifid bhreise nó tugtar cuid acu, agus ní théann an t-athbhreithniú ar aghaidh go dtí breith fhoirmiúil.

Próifíl aoise de chásanna a cuireadh i gcrích ag OCF

Léiríonn an tábla seo an fhad a thóg sé ar m’Oifig athbhreithnithe a chríochnú.

Ó 2013 i leith, cé go ndeachaigh líon na n-iarratas a fuarthas i méid faoi 72%, chuaigh céatadán na n-athbhreithnithe a cuireadh i gcrích laistigh de cheithre mhí i méid ó 26% go 63%. Sa tréimhse chéanna, chuaigh céatadán na gcásanna a cuireadh i gcrích laistigh de dhá mhí dhéag i méid ó 66% go 98%.

Próifíl aoise de chásanna a bhí fós idir lámha ag OCF ag deireadh 2017

Bhí 91% d’athbhreithnithe a bhí fós idir lámha ag deireadh 2017 níos lú ná sé mhí d’aois

Tá áthas orm a thuairisciú gur éirigh le tionscnamh sonrach a tugadh isteach ag m’Oifig a raibh sé d’aidhm aige tús áite a thabhairt do sheanchásanna a chur i gcrích. Tarlóidh sé, agus an méadú i líon na n-iarratas arna nglacadh ag m’Oifig, go dtógfaidh sé tamall níos faide críoch a chur le roinnt acu de bharr tosca éagsúla a gcaitear a chíoradh le linn an athbhreithnithe. Áirítear orthu sin cúrsaí a bhaineann le himeachtaí dlíthiúla, saincheisteanna nua a thagann aníos le linn an athbhreithnithe, nó athrú i stádas na dtaifead. Mar shampla, braitheann breitheanna ó m’Oifig ar dhá athbhreithniú atá níos sine ná ocht mí ar thoradh achomharc chun na hArd-Chúirte ar bhreith eile. Ag deireadh 2017, bhí 91% de na hathbhreithnithe a bhí fós idir lámha níos lú ná sé mhí d’aois.

Miondealú de réir comhlachta poiblí d’iarratais ar athbhreithniú arna nglacadh ag OCF

In 2013, ghlac m’Oifig le hiarratais ar athbhreithniú maidir le 77 comhlacht poiblí. In 2017, ghlac m’Oifig le hiarratais ar athbhreithniú maidir le 113 comhlacht poiblí.

Chuireamar 502 cás i gcrích in 2017

Miondealú de chásanna FSS arna nglacadh ag OCF

Chuireamar 63% de chásanna i gcrích laistigh de 4 mhí, níos mó ná riamh

Diúltaithe measta

Forchuireann an tAcht SF teorainneacha ama reachtúla ar chomhlachtaí poiblí maidir le hiarraidh SF a phróiseáil. Go sonrach, ba chóir go n-eiseofaí breith ar iarraidh bhunaidh chuig an iarrthóir laistigh de cheithre seachtaine, agus ba chóir go n-eiseofaí breith ar iarraidh le haghaidh athbhreithniú inmheánach laistigh de thrí seachtaine.

I gcás go dteipeann ar chomhlacht poiblí breith thráthúil a eisiúint ar an iarraidh bhunaidh (an chéad chéim) nó ar athbhreithniú inmheánach (an dara céim), tá an t-iarrthóir i dteideal caitheamh le teip an chomhlachta mar ‘dhiúltú measta’ den iarraidh. I ndiaidh diúltú measta ag céim an athbhreithnithe inmheánaigh, tá an t-iarrthóir i dteideal iarratas a chur isteach chuig m’Oifig le haghaidh athbhreithniú.

Measadh 29% d’athbhreithnithe a bheith diúltaithe ag an dá chéim - níos mó ná riamh

I dTuarascáil 2016 uaim, luaigh mé gurb í sin an bhliain is measa ar taifead maidir le líon na ndiúltaithe measta ag comhlachtaí poiblí. Tá díomá orm, mar sin, go gcaithfidh mé a thuairisciú go bhfuil cúrsaí imithe in olcas. In 2017, taifeadadh 143 (29%) de gach iarratas a glacadh ag m’Oifig mar dhiúltaithe measta ag an dá chéim den iarraidh SF (in 2013, ba é 13% an figiúr sin).

Líon neamhghnách cásanna é sin inar theip ar an gcomhlacht poiblí breith thráthúil a eisiúint ag ceachtar céim den phróiseas cinnteoireachta. Cé go nglacaim leis gur eisigh an comhlacht poiblí breith dhéanach i gcuid mhaith de na cásanna sin ar deireadh, is léir an fhianaise é nach bhfuil cuid mhaith comhlachtaí poiblí ag cur go leor acmhainní ar fáil don fheidhm SF.

Léiríonn na cairteacha thíos an méid iarrataí ar measadh diúltaithe iad ag an dá chéim, nó ag céim ar leith, den iarraidh. Mar an gcéanna leis an mbliain seo caite, ba iad TUSLA agus an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais an dá chiontóir is measa.

Diúltaithe measta ag an dá chéim 2013 – 2017
Diúltaithe measta ag an dá chéim de réir comhlachta poiblí – 2017

Féach ar Chaibidil 4, tábla 19 le haghaidh tuilleadh faisnéise ar dhiúltaithe measta.

Comhlacht poiblí - diúltú measta ag an gcéad chéim d’iarraidh SF

Measadh 47% d’athbhreithnithe a bheith diúltaithe ag comhlachtaí poiblí ag céim na breithe bunaidh den iarraidh SF

 • Measadh gur diúltaíodh 47 iarraidh bhreise ag an mbunchéim breithe ag 41 comhlacht eile. Bhí níos lú ná 3 dhiúltú ag gach comhlacht acu.
 • Is é 236, nó 47%, líon iomlán na n-iarratas a measadh a bheith diúltaithe ag comhlacht poiblí ag an mbunchéim breithe d’iarraidh SF ar ghlac m’Oifig leo.
Comhlacht poiblí - diúltú measta ag an dara céim d’iarraidh SF

Measadh 44% d’athbhreithnithe a bheith diúltaithe ag céim an athbhreithnithe inmheánaigh

 • Measadh gurbh iarrataí diúltaithe ag céim an athbhreithnithe inmheánaigh iad 43 iarraidh bhreise ag 35 comhlacht eile. Bhí níos lú ná 3 dhiúltú ag gach comhlacht.
 • Cosúil leis an gcéad chéim, measadh gurbh iarrataí diúltaithe ag comhlacht poiblí ag céim an athbhreithnithe inmheánaigh iad 221 (44%) d’athbhreithnithe ar ghlac m’Oifig leo.

Fiosrúcháin ghinearálta chuig OCF

Baineann fiosrúcháin ghinearálta le foirmeacha éagsúla cumarsáide, agus tagann siad ó bhaill den phobal den chuid is mó. Bíonn réimse d’fhiosrúcháin dhifriúla ann: ó cheisteanna faoin taobh praiticiúil den Acht SF go faisnéis shimplí faoin gcéad chéim eile, nó cén comhlacht poiblí a d’fhéadfadh cabhrú. Tháinig laghdú ar líon na bhfiosrúchán in 2017. Tháinig 43% d’fhiosrúcháin isteach ar an bhfón agus 39% acu trí ríomhphost.

Deimhnithe Reachtúla arna n-eisiúint ag Airí

Alt 34 den Acht SF

I gcás go bhfuil Aire sásta gur taifead díolmhaithe é taifead, de bhrí alt 32 (forfheidhmiú an dlí agus sábháilteacht an phobail), nó de bhrí alt 33 (Slándáil, cosaint agus caidreamh idirnáisiúnta) agus go bhfuil an taifead sách íogair nó dáiríre le húdar a thabhairt dá dhíolmhú, féadann an tAire a fhógairt go bhfuil an taifead díolmhaithe ó fheidhm an Achta SF trí dheimhniú a eisiúint faoi alt 34(1) den Acht.

Gach bliain, ní mór d’Airí tuarascáil a chur ar fáil do m’Oifig maidir le líon na ndeimhnithe a eisíodh, agus na forálacha d’alt 32 nó d’alt 33 den Acht SF a bhain leis an taifead/na taifid díolmhaithe. Ní mór domsa cóip dá leithéid de thuarascáil a chur ag deireadh mo Thuarascála Bliantúla don bhliain lena mbaineann.

Le halt 34(13), foráiltear

“Faoi réir fho-ailt (9) agus (10), [go] leanfaidh deimhniú de bheith i bhfeidhm go ceann tréimhse 2 bhliain tar éis an dáta a shíníonn an tAire den Rialtas lena mbaineann é agus rachaidh sé in éag ansin, ach féadfaidh Aire den Rialtas, tráth ar bith, deimhniú a eisiúint faoin alt seo i leith taifead ar eisíodh deimhniú i ndáil leis roimhe sin...”

Fógraíodh do m’Oifig gur athnuadh nó gur eisíodh faoi Alt 34 na deimhnithe seo a leanas in 2017.

 • Síníodh trí dheimhniú ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais in 2017 agus beidh sé le hathbhreithniú in 2019. Beidh sé dheimhniú eile a síníodh in 2016 le hathbhreithniú in 2018.
 • Síníodh trí dheimhniú ag an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála in 2017. Beidh siad le hathbhreithniú in 2019.

Tá cóipeanna de na fógraí ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha ceangailte den Tuarascáil seo ag Aguisín I.

Athbhreithniú faoi alt 34(7)

In Eanáir 2018, cuireadh ar an eolas mé ag Roinn an Taoisigh go ndearna an Taoiseach, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta athbhreithniú ar oibriú alt 34(1) den Acht, de bhun alt 34(7) den Acht SF.

Dúirt an Roinn gur eisíodh cúig dheimhniú dhéag, naoi gcinn acu sin a d’eisigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus sé cinn acu ag an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Bhain an Roinn de thátal go raibh an Taoiseach, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta sásta nach gá aisghairm a iarraidh ar aon cheann de na 15 deimhniú a ndearnadh athbhreithniú orthu.

Tá cóip den fhógra ceangailte den Tuarascáil ag Aguisín II.

Aitheantas

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann uile Oifig an Choimisinéara Faisnéise agus Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil as an obair chrua agus tiomantas uathu in 2017. Go háirithe, gabhaim buíochas le m’Imscrúdaitheoirí Sinsearacha, Elizabeth Dolan agus Stephen Rafferty as an tacaíocht a thug siad dom, agus Edmund McDaid agus Lisa Underwood as an gcúnamh a thug siad dom agus an Tuarascáil seo á cur le chéile. Ba mhaith liom obair riachtanach Aonaid Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide, Seirbhísí Corparáideacha, agus Caidreamh agus Cumarsáid Caighdeánach Geallsealbhóirí, a chuireann seirbhísí comhroinnte na hOifige ar fáil, a aithint.

Mo bhuíochas freisin le hArd-Stiúrthóir na hOifige, Jacqui McCrum, as a tiomantas agus tacaíocht le linn 2017.

Cuireadh 98% d’athbhreithnithe i gcrích laistigh de 12 mhí - thuas ó 66% in 2013
back to top