Comhairliúchán Poiblí maidir le Ráiteas Straitéise 2022 – 2024 ó Oifig an Ombudsman

Straitéis Príomháideachais

Scrudaíonn Oifig an Ombudsman gearáin ó daoine dár tuairim nach bhfuair siad cothrom na Féinne ó comhlachtaí poiblí éagsúla, mar shampla, ranna rialtais, údaráis áitiúla, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus institiúidí tríú leibhéal a fhaigheann maoiniú poiblí.

Tá meas iomlán ag an tOmbudsman ar do cheart chun príomháideachta. Déileálfar le do chuid sonraí pearsanta leis an gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta, de réir an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí (RGCS) agus an Achta um Chosaint Sonraí 2018 (“Reachtaíocht um Chosaint Sonraí”).

Mínítear sa ráiteas príobháideachais seo an chaoi a bpróiseálfaidh an Oifig sonraí pearsanta a fhaightear in aighneachtaí a dhéanfar chun críche an chomhairliúcháin phoiblí ar an Ráiteas Straitéise 2022-2024; conas a úsáidfear an fhaisnéis sin, agus na cearta is féidir leat a fheidhmiú maidir le do shonraí pearsanta.

Cén úsáid a bhainfimid as do chuid sonraí agus an bunús dlí a bhaineann leo

Bainfidh an Oifig úsáid as na haighneachtaí a fhaightear mar chuid den phróiseas comhairliúcháin seo chun an Ráiteas Straitéise 2022-2024 a mhúnlú. Má chuireann tú d’ainm agus do shonraí teagmhála san aighneacht, coinneofar na sonraí sin ar eagla go gcaithfimid teagmháil a dhéanamh leat maidir le d’aighneacht. Tá sé i gceist ag an Oifig inneachar na bhfreagraí uile a fuarthas ar an gcomhairliúchán seo a fhoilsiú ar gach suíomh gréasáin na hoifige.

Foilseofar céannacht gach páirtí a thug freagra ach amháin má tá an duine ag déanamh na haighneachta ar bhonn indibhidiúil nó má d’iarr an duine go sonrach gan aitheantas phoiblí a thabhairt orthu. Tabhair faoi deara, le do thoil, fiú má n-iarrann tú gan aitheantas phoiblí a dhéanamh ar do shonraí, d’fhéadfadh sé go mbeadh d’aighneacht faoi réir iarratas ar rochtain ar cháipéisí faoin RGCS nó faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. I gcásanna mar sin, déanfar an iarratas a mheasúnú faoi fhorálacha na reachtaíochta maidir le cur i bhfeidhm.

Tá próiseáil na sonraí pearsanta dleathach faoi Airteagal 6(1)(e) de RGCS. Léiríonn sé go bhfuil gá leis an phróiseáil chun cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don rialaitheoir. Sa chás seo ciallaíonn sé sin go bhfuil cumas ag Oifig an Ombudsman mar an comhlacht atá freagrach as Ráiteas Straitéise a chur ar fáil faoin Acht um Bainistíocht Seirbhísí Poiblí 1997.

Próifíliú

Ní bhaineann an Oifig úsáid as cinnteoireacht aonair uathoibrithe (i.e. cinneadh a dhéanamh trí mhodhanna uathoibrithe amháin gan aon bhaint ag an duine sa phróiseas cinnteoireachta) ná próifíliú (i.e. próiseáil uathoibríoch ar shonraí pearsanta chun rudaí áirithe faoi dhuine aonair a mheas).

Slándáil do shonraí pearsanta

Cuireann an Oifig bearta teicniúla agus eagraíochtúla cuí i bhfeidhm chun d’fhaisnéis a chosaint ó rochtain neamhúdaraithe. In ainneoin na n-iarrachtaí seo, áfach, níl aon bhearta slándála foirfe nó dothuigthe, agus ní féidir aon mhodh chun sonraí a tharchur a rathú i gcoinne aon idircheaptha nó mí-úsáide de chineál eile. I gcás go gcuirtear do shonraí pearsanta i gcontúirt mar thoradh ar shárú slándála, cuirfear beartas agus nósanna imeachta Bainistíochta Sáraithe na hOifige i bhfeidhm.

Faighteoirí na Sonraí

Is féidir sonraí pearsanta a mhalartú le Ranna Rialtais eile nó le comhlachtaí poiblí eile, in imthosca áirithe ina bhforáiltear dó sin leis an dlí.

 Aistrithe sonraí trasteorann

Ní aistreoidh an Oifig sonraí pearsanta a bhailítear i leith an Ráitis Straitéise 2022-2024 chuig aon tír nó eagraíocht idirnáisiúnta lasmuigh den AE/LEE.

Cá fhad a choinneoimid do shonraí pearsanta

Ní choinneoidh an Oifig do shonraí pearsanta ach chomh fada agus is gá chun na gcríocha ar bailíodh agus ar próiseáladh iad. I gcomhréir leis na ceanglais reachtacha agus ghnó, is é an tréimhse choinneála sonraí le haghaidh do shonraí pearsanta, sa chás seo, ná bliain amháin tar éis an bhirt dheireanaigh i dtaca leis an bpróiseas comhairliúcháin.

An tOifigeach um Chosaint Sonraí

Tá an tOifigeach Cosanta Sonraí ainmnithe d’Oifig an Ombudsman, ina bhfuil an tOmbudsman, Oifig an Choimisinéara Faisnéise, an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí, agus an Coimisiún Reifrinn. Is féidir teagmháil a dhéanamh leo trí ríomhphost maidir le sonraí an doiciméid se ar dataprotection@ombudsman.ie nó tríd an bpost go 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, DO2 W773.

Do chearta

Tá an Fógra Príobháideachta do gach feidhm reachtúil de chuid na hOifige ar fáil ar na láithreáin ghréasáin faoi seach. Leagtar amach iontu an chaoi a mbainfimid úsáid as do shonraí pearsanta, chomh maith le heolas a chur ar fáil maidir le do chearta mar ábhar sonraí. Déanaimid iarracht na caighdeáin is airde a bhaint amach agus faisnéis phearsanta á bailiú agus á próiseáil againn. Má tá ceist nó gearán agat maidir le húsáid do chuid faisnéise pearsanta ag Oifig an Ombudsman, tá an tOifigeach Cosanta Sonraí ar fáil chun cabhrú leat ar an gcéad ásc. Tá sé de cheart agat freisin gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí, agus is féidir leat teagmháil a dhéanamh leo ar 21 Cearnóg Mhic Liam Theas, Baile Átha Cliath 2, D02 RD28 nó ar ríomhphost ag info@dataprotection.ie.