Comhairliúchán Poiblí maidir le Ráiteas Straitéise ó Oifig an Ombudsman 2022-2024

An Réamhrá:

Soláthraíonn Oifig an Ombudsman (an Oifig) acmhainní agus seirbhísí comhroinnte do na comhlachtaí reachtúla thíos.

  • Oifig an Choimisinéara Faisnéise
  • Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil
  • An Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí
  • An Coimisiún Reifrinn (nuair a bheidh sé bunaithe)
  • Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

Tá sé beartaithe go mbeidh an Oifig ag cur acmhainní agus seirbhísí comhroinnte ar fáil d’Oifig um Nochtadh Cosanta atá le bunú faoi dheireadh 2021.

Tá a Ráiteas Straitéise don tréimhse 2022-2024 á fhorbairt ag an Oifig faoi láthair. Baineann an Ráiteas Straitéise seo le hobair gach ceann de na hoifigí aonair thuas ach amháin an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a bhfuil sé i gceist aige ráiteas straitéise dá chuid féin a chur ar fáil. Cludaíonn tagairt don “Oifig” aon cheann nó gach ceann de na hoifigí thuas.

Fónfaidh an Ráiteas Straitéise nua seo mar chreat dár gcuid oibre le linn na chéad trí bliana eile. Beidh seachadadh ár straitéis a bheith trínár bpleananna gnó bliantúil, a leagann amach na gníomhartha a dhéanaimid chun ár n-aidhmeanna níos airde a bhaint amach.

Tá fonn orainn bhur dtuairimí a fháil ar réimse saincheisteanna agus tá próiseas comhairliúcháin phoiblí oscailte againn maidir le forbairt ár Ráiteas Straitéise. Iarrtar ar pháirtithe leasmhara freagra a thabhairt ar roinnt ceisteanna a bhaineann le forbairt an Ráitis Straitéise. Is féidir leat do thuairimí a chur isteach ar roinnt bealaí:

Ar líne

Seo thíos hispearnasc a ligfidh tú freagra a thabhairt ar an gcomhairliúchán. Cé go dtugann sé sin an deis freagra a thabhairt ar roinnt ceisteanna sonracha, chuirfimis fáilte freisin roimh aon tuairimí ginearálta eile a d’fhéadfadh a bheith agat.

Freagra scríofa

Is féidir leat freagra scríofa a dhéanamh ar ceisteanna sonracha nó do thuairimí ginearálta a thabhairt tríd an ríomhphost chuig strategy@ombudsman.ie

I scríbhinn chuig:

2022 - 2024 Comhairliúchán Straitéise
Oifig an Ombudsman                                                                                                                                                           
6 Ardán Phort an Iarla,
Baile Átha Cliath 2, D02 W773.

Tá sé i gceist againn an comhairliúchán poiblí a dhúnadh Dé hAoine an 10 Meán Fómhair 2021. Bheimis buíoch díot dá mbeifeá in ann do fhreagra a thabhairt roimhe sin. Is féidir, áfach, teagmháil a dhéanamh le strategy@ombudsman.ie chun síneadh gearr ar an spriocdháta a iarraidh.

Séanadh/Téarmaí & Coinníollacha

Tá gach aighneacht agus tuairim a chuirtear isteach mar chuid den phróiseas comhairliúcháin seo faoi réir a bheith scaoilte faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Tá aighneachtaí faoi réir na reachtaíochta um Chosaint Sonraí freisin. Féach ár Ráiteas Príobháideachais maidir leis an gcomhairliúchán poiblí seo Ráiteas Príobháideachais maidir leis an gcomhairliúchán poiblí seo  le do thoil.

Tugtar faoi deara go bhfuil sé i gceist ag an Oifig ábhar na bhfreagraí go léir a fuarthas ar an gcomhairliúchán seo a fhoilsiú ar gach suíomh gréasáin na hoifige. Foilseofar céannacht gach páirtí a thug freagra ach amháin má tá an duine ag déanamh na haighneachta ar bhonn indibhidiúil agus má d’iarr an duine go sonrach gan aitheantas phoiblí a thabhairt orthu. Tabhair faoi deara, le do thoil, fiú má n-iarrann tú gan aitheantas phoiblí a dhéanamh ar do shonraí, d’fhéadfadh sé go mbeadh d’aighneacht faoi réir iarratas ar rochtain ar cháipéisí faoin Rialachán maidir le Cosaint Sonraí nó faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. I gcásanna mar sin, déanfar an iarratas a mheasúnú faoi fhorálacha na reachtaíochta maidir le cur i bhfeidhm.

Iarrfar ainm, seoladh ríomhphoist agus sonraí aon eagraíochta a bhfuil an aighneacht á déanamh thar a cheann. Níor cheart aon fhaisnéis phearsanta, rúnda ná íogair ó thaobh na tráchtála de a chur san áireamh i d’aighneacht nó i do thuairimí.