Leag Oifig an Choimisinéara Faisnéise beartais agus straitéisí amach chun na ceanglais atá uirthi mar chomhlacht poiblí faoi ailt 25, 26, 27 agus 28 den Acht um Míchumas 2005 (an tAcht) a chomhlíonadh.

Is é Peter Tyndall, an Coimisinéir, an tOmbudsman freisin agus is comhalta é den Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus den Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí. Tá Oifig an Choimisinéara Faisnéise comhlonnaithe le hOifig an Ombudsman, leis an gCoimisiún um Chaighdeáin agus leis an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí. Sa rannán seo den suíomh Gréasáin, folaíonn tagairtí don eagraíocht gach ceann de na hoifigí sin.

Oibríonn an eagraíocht amach ó áitreabh ag 18 Sráid Líosain Íochtarach. Cuireadh na hoibreacha seo a leanas i gcrích san áitreabh:

 • Shuiteáil an oifig rampa nua os comhair an fhoirgnimh chun feabhas a chur ar rochtain do chuairteoirí a bhfuil deacrachtaí siúlacha acu. Tá an doras tosaigh suite comhréidh leis an gcéim bhairr anois.
 • Is éadrom atá an doras tosaigh agus suiteáladh ardaitheoir inár limistéar fáiltithe.
 • Suiteáladh idirchum gan sreang ag na ráillí ar leibhéal sráide.
 • Cuireadh urlárlach tadhlach a bhfuil corra daite codarsnacha air ar an staighre cúil. Cuireadh corra daite codarsnacha ar na céimeanna sa limistéar fáiltithe freisin.
 • Suiteáladh lúba ionduchtúcháin sa limistéar fáiltithe agus sa seomra comhdhála ar an mbunurlár íochtarach. Ceannaíodh lúb iniompartha lena úsáid sna seomraí agallaimh freisin.
 • Rinneadh taobh amháin de na doirse chuig forsheomra an ardaitheora ar gach urlár a uathoibriú chun rochtain do dhaoine ar chathaoir rothaí a éascú. Uathoibríodh an doras i bhforsheomra an íoslaigh in aice leis an gcarrchlós agus na doirse dúbailte in aice leis na seomraí agallaimh sa limistéar fáiltithe freisin. Is ar mhaithe le rochtain do dhaoine ar chathaoir rothaí a cuireadh na hoibreacha sin i gcrích chomh maith.
 • Íslíodh na cártaí Cotag ar na doirse uathoibrithe.
 • Rinne an eagraíocht na bearta seo a leanas chun a chinntiú go mbeadh an saineolas agus na scileanna cuí ar fáil di. Bhunaigh sí an leibhéal scileanna/oiliúna atá ann laistigh den eagraíocht faoi láthair i ndáil le déileáil le daoine faoi mhíchumas. Cuireadh oiliúint feasachta ar mhíchumas ar fáil do gach ball foirne. Thiomsaigh sí bunachar sonraí de shonraí teagmhála, de chostais agus den fhógra a theastaíonn do sholáthraithe a chuireann na seirbhísí seo a leanas ar fáil:
 • Doiciméid a aistriú i bhformáidí inrochtana
 • Seirbhísí Teanga Comharthaíochta
 • Lúb Ionduchtúcháin atá ar fáil ach é a iarraidh
 • Doiciméid atá scríofa i mBéarla Sothuigthe
 • Oibreacha Inrochtaineachta 

Rinne an eagraíocht an tUas. Peter Mahony a cheapadh mar oifigeach rochtana. Gníomhaíonn Peter mar phointe teagmhála do dhaoine faoi mhíchumas atá ag iarraidh rochtain a fháil ar sheirbhísí a chuireann an eagraíocht ar fáil. Is iad seo a leanas na sonraí teagmhála do Peter: 
Seoladh Poist: 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773 
Teileafón: 01-639 5625  
Ríomhphost: accessofficer@oic.ie

Níor cheart na sonraí teagmhála sin a úsáid ach amháin i gcás go mbaineann an cheist le soláthar seirbhísí inrochtana. Ní thabharfar freagra ar cheisteanna oifige ginearálta ag an uimhir/seoladh ríomhphoist seo.

I gcás ceisteanna oifige ginearálta, ba cheart na sonraí teagmhála thíos a úsáid:
Teileafón: 01-639 5689
Ríomhphost: info@oic.ie 

 

Cinntíonn an eagraíocht go gcuirtear riachtanais inrochtaineachta ábhartha do dhaoine faoi mhíchumas ar áireamh, nuair is cuí, i nósanna imeachta soláthair na heagraíochta. Baineann sé sin leis an soláthar seirbhísí agus leis an soláthar earraí araon. Ceanglaítear le halt 27 ar chomhlachtaí poiblí a chinntiú go mbeidh earraí agus seirbhísí a sholáthraítear don chomhlacht inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas, ach amháin i gcás nach mbeadh sé sin indéanta nó nach mbeadh údar leis ar fhorais chostais nó i gcás go gcruthódh sé moill neamhréasúnach. Tá feidhm ag alt 27 maidir le tairiscintí le haghaidh trealaimh, ábhar, teicneolaíocht faisnéise, saoráidí comhdhála, etc. Is é aidhm na heagraíochta seo an caighdeán inrochtaineachta is airde is féidir a áirithiú do dhaoine faoi mhíchumas i gcás go mbeidh sé praiticiúil agus costéifeachtach déanamh amhlaidh. Is é beartas na heagraíochta seo a chinntiú go gcuirtear riachtanais inrochtaineachta ábhartha do dhaoine faoi mhíchumas ar áireamh, nuair is cuí, i ngach céim den phróiseas tairisceana. Glacadh na nósanna imeachta seo a leanas:

 • Agus tairiscintí á n-ullmhú acu, ba cheart do bhaill foirne dul i gcomhairle leis an Oifigeach Rochtana chun a shainaithint cé acu is ann nó nach ann d’aon riachtanais inrochtaineachta ba cheart a bhreithniú mar chuid den phróiseas tairisceana. D’fhéadfadh go mbeadh sé riachtanach dul i gcomhairle le comhairleoirí seachtracha, leis an Údarás Náisiúnta Míchumais agus/nó le daoine faoi mhíchumas freisin chun aon riachtanais den sórt sin a shainaithint.
 • Má chinntear nach ann d’aon riachtanais inrochtaineachta a bhaineann leis na hearraí nó leis na seirbhísí atá á soláthar, nó má mheastar nach bhfuil na riachtanais indéanta nó go gcruthóidh siad costas míchuí nó moill mhíchuí, ní mór an cinneadh sin a thaifeadadh ar an gcomhad ábhartha.
 • Má tharlaíonn sé gurb ann do riachtanais inrochtaineachta, ní mór riachtanais den sórt sin a lua go soiléir san iarraidh ar thairiscintí.
 • Ní mór critéir inrochtaineachta a chur san áireamh ar fud an phróisis tairisceana. Ba cheart iarraidh ar sholáthraithe a shainaithint cé na gnéithe dá dtáirge nó dá seirbhís a chomhlíonann na riachtanais inrochtaineachta ábhartha. Má iarrtar orthu cur i láthair a thabhairt, ba cheart do sholáthraithe cúrsaí inrochtaineachta a chur ar áireamh sa chur i láthair sin.
 • Ba cheart riachtanais inrochtaineachta, nuair a chuirtear ar áireamh iad, a bhreithniú agus a ualú go cuí le linn na gcéimeanna scórála agus meastóireachta freisin. 

 

Tá an suíomh Gréasáin seo á chothabháil ag Oifig an Choimisinéara Faisnéise. Tógadh suíomh Gréasáin an Choimisinéara Faisnéise chun go mbeadh sé chomh hinrochtana agus is féidir, agus bímid ag obair i gcónaí chun feabhas a chur ar inrochtaineacht ar an suíomh. Tá iarracht déanta againn a chinntiú go gcomhlíontar na caighdeáin theicniúla seo a leanas ar an suíomh:

 • Inrochtaineacht - Tá sé mar aidhm againn gach leathanach dár suíomh a chothabháil de réir leibhéal comhlíonta AA an Tionscnaimh Inrochtaineachta Gréasáin (WAI)
 • Cód - Ar mhaithe le soiléire cóid, táirgtear an suíomh seo trí XHTML 1.0 Fheadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda (W3C) a úsáid
 • Formáidiú - Ar aon dul le moltaí ó W3C, is i Stílbhileog Chascáideach (CSS) a dhéantar an formáidiú ar fad. Más fearr leo déanamh amhlaidh, is féidir le húsáideoirí an stíl sin a dhíchumasú agus amharc ar leagan “gnáth-théacs” den suíomh

Dearadh an suíomh Gréasáin freisin chun go mbeadh sé comhoiriúnach d’fhormhór na mbrabhsálaithe atá ar fáil. Cé gur féidir seanbhrabhsálaithe nach bhfuil comhoiriúnach do CSS a úsáid go fóill, tá seans ann go mbeidh an leagan amach grafach ar iarraidh ón ábhar.

Más rud é go bhfuil deacracht agat rochtain a fháil ar fhaisnéis ar an suíomh seo nó go bhfuil aon mholtaí agat maidir le conas a d’fhéadfaimis feabhas a chur ar inrochtaineacht ár suímh Ghréasáin, déan teagmháil lenár nOifigeach Rochtana. Is iad seo a leanas na sonraí teagmhála:

Seoladh Poist: 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773.
Teileafón: +353 1 6395711
Teagmháil accessofficer@oic.ie

Nósanna imeachta le haghaidh gearáin a scrúdú

De réir alt 39(1) den Acht, cheap an eagraíocht beirt oifigeach fiosrúcháin chun críche imscrúdú a dhéanamh ar ghearán i dtaca le mainneachtain ag an eagraíocht ailt 25, 26, 27 nó 28 den Acht um Míchumas a chomhlíonadh. De réir alt 39(2) den Acht, tharraing an eagraíocht nósanna imeachta suas le haghaidh imscrúdú gearán ag oifigigh fiosrúcháin.